آلبوم من ◂ استاد جعفریان و دوستان تاریخی
همایش صفویه در کتابخانه تاریخ